Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Енергетски трансформатори
Назив предмета: Енергетски трансформатори
Студијски програм: ОАС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Стефан Чубоновић, кабинет : 233 , тел: 032/302-769, консултације среда: 12.00 - 15.00
Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 5

О предмету​

Циљ предмета 

Обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из области магнетних кола и енергетских трансформатора. Циљ је упознати студенте са магнетним колима и начинима њиховог решавања, трансформаторима (енергетским и специјалним). Предмет обухвата теоријски део, рачунске вежбе и лабораторијске вежбе. ​ 

 

Садржај предмета

Теоријска настава: Магнетна кола: увод у магнетна кола, методе за решавање магнетних кола, начини побуђивања, губици у магнетним колима, Енергетски трансформатори: основни појмови, представљање трансформатора (идеални, савршени и реални трансформатор, векторски дијаграм трансформатора, еквивалента шема једнофазног и трофазног трансформатора), огледи, вишефазни трансформатор (спреге трофазних трансгорматора, особине појединих спрега), прорачун броја навојака трансформатора, паралелан рад, систем релативних јединица, Специјални трансформатори: аутотрансформатор, регулациони трансформатор, претварачи броја фаза, Скотова спрега, тронамотајни трансформатор, мерни трансформатори (напонски и струјни), трансформатор за заваривање,

 

Лабораторијске вежбе: Упознавање са деловима магнетних кола, Посматрање криве хистерезисног циклуса и израда криве магнећења магнетног кола, Посматрање струје магнећења и приближно срачунавање прве, треће и пете хармоничне компоненте, Побуђивање магнетног кола и мерење губитака у њему, Делови ТР, Одређивање хомологних крајева једнофазног трансформатора, Одређивање преносног односа трансформатора, Испитивање спрежне групе трофазних трансформатора, Оглед кратког споја и празног хода трофазног трансформатора, Испитивање загревања трансформатора методом рекуперације.


За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: