Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Испитивање електричних машина
Назив предмета: Испитивање електричних машина
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације пон: 12:30-14:30
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-737, консултације сре: 12:00-15:00
Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 5

О предмету​

Циљ предмета 

Обезбеђивање потребног нивоа знања и вештина (повезивање апаратуре, вршење мерења, обрада и анализа и тумачење добијених резултата) за самостално испитивање машина једносмерне струје и асинхроних машина


Садржај предмета

Електромеханичко претварање енергије: Демонстрација основних закона електромеханичког претварања енергије, Анализа магнетног система са једним побудним навојем за различите положаје и врсте котве, Дејство једносмерног и наизменичног магнетног поља на бакарну, алуминијумску и феромагнетну плочицу, Мерење електромагнетне силе која делује на котву електромагнета различите дужине међугвожђа.

Општи део електричних машина: Демонстрација модела машина ЈС и НС.

Машине једносмерне струје: Упознавање са деловима машина једносмерне струје, Дефинисање дом. задатка: намотавање индукта машине једносмерне струје, Мерење електричних отпора појединих навоја, њихова идентификација и побуђивање генератора са сложеном побудом, Снимање криве магнећења машине за једносмерну струју (криве празног хода), Снимање спољне карактеристике генератора са паралелном и адитивном побудом.

Асинхроне машине: Упознавање са деловима асинхроне машине, Мерење електричних отпора појединих навоја и њихова идентификација, дом. задатка: намотавање машине наизменичне струје, Оглед празног хода и кратког споја АМ са намотаним ротором, Мерење клизања асинхроне машине, Мерење и визуелизација магнетног поља статора трофазне асинхроне машине, Снимање механичке карктеристике  асинхроне машине, Визуелизација фазних ставова струја двофазног кондензаторског асинхроног мотора. 

Настава се изводи у лабораторији за Електричне машине, погоне и аутоматику. 

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: