Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Методика наставе електротехнике и рачунарства
Назив предмета: Методика наставе електротехнике и рачунарства
Студијски програм: МАС ПЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 224 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Статус предмета: обавезан Број ЕСПБ: 6

О предмету​

Циљ предмета 

Оспособљавање студента за успешно припремање, реализацију, вођење и вредновање наставног процеса и остваривање циљева и исхода наставних предмета области ЕРИ на основама интегрисаних дидактичких, методичких и техничких знања и вештина; развој наставничких компетенција и усмеравање целоживотног учења; припрема за методичка истраживања.


Садржај предмета

Теоријска настава: Методика у систему наука и у  професионалном развоју наставника. Појам наставе. Таксономије циљева и исхода васпитања и образовања у техничко-технолошком подручју. Техничка писменост и компетентност. Статус предмета из области ЕРИ у образовању. Наставни програми. Наставни системи. Избор, структурирање и обликовање наставних садржаја; израда курикулума. Образовни стандарди. Планирање и припремање наставе. Методе и организациони облици наставе. Кооперативно учење. Савремене наставне технологије. Рачунар и медији у настави. Уџбеник. Селекција и израда наставних средстава. Праћење напредовања, контрола, вредновање и оцењивање постигнућа ученика. Специфичности мерења и оцењивања усвојености вештина у области ЕРИ. Процедуре евалуације. Улога наставника електротехничког и рачунарског наставног подручја у професионалном развоју ученика. Стваралаштво у подручју ЕРИ и иновације у настави. Стручно усавршавање ЕРИ наставника.


Вежбе: Анализа наставних програма ЕРИ и образовних стандарда. Демонстрација, припрема и симулација наставних часова и наставних ситуација. Израда инструмената праћења и мерења напредовања ученика. Креирање наставних средстава. Истраживања ефикасности методичких приступа у настави технике.


За студенте​

Обавештења