Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Видео албум


СТАНДАРДНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ, ЕЛЕКТРОНИКА, АУТОМАТИКА
- Трансформатори
- Електромеханичко претварање енергије
- Машине једносмерне струје
- Трофазне асинхоне машине
- Синхроне машине
- Електромоторни погони
- Енергетска електроника
- Аутоматика

ЕКСПЕРИМЕНТИ ИЗ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ, ПОГОНЕ И АУТОМАТИКУ
- ЕМПА лаб. Демонстрациони огледи
- ЕМПА лаб. Магнетна кола, Трансформатори
- ЕМПА лаб. Електромеханичко претварање енергије
- ЕМПА лаб. Машине једносменре струје
- ЕМПА лаб. Асинхроне машине
- ЕМПА лаб. Синхроне машине
- ЕМПА лаб. Снимање к-ка електричних мотора
- ЕМПА лаб. Намотавање електричних машина
- ЕМПА лаб. Намотавање индукта мотора једносмерне струје
- ЕМПА лаб. Намотавање статора трофазног асинхронорг мотора
- ЕМПА лаб. Делови серије Никола Тесла
- ЕМПА лаб. NeReLa удаљени експерименти
- ЕМПА лаб. Симулациони програм ФТН Чачак
- ЕМПА лаб. Специјалне електричне машине
- ЕМПА лаб. Техничка решења
- ЕМПА лаб. Видео записи из Техничке школе Г. Милановац
- ЕМПА лаб. Аутоматизација
- ЕМПА лаб. Нове идеје

СПЕЦИЈАЛНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
- Једнофазни асинхрони мотори
- Универзални мотори
- Корачни мотори
- BLDC (Брашлес) мотори
- Серво мотори
- Синхрони релуктантни мотори
- Аксијални мотори
- Електрична возила
- Линеарни мотори
- Моментни мотори
- Специјалне електитрчне машине

ОСТАЛО
- Основни појмови
- Најједноставнији електрични мотори
- Аутоелектрика
- Да ли важи други Коркохов закон?
- FEMM
- Лабораторије из електричних машина
- Историја електротехнике и електричних машина
- Никола Тесла – анимације
- Огледи из магнетизма професора Левина
- Сензори и актуатори