Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Вишемоторни електрични погони
Назив предмета: Вишемоторни електрични погони
Студијски програм: ДАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: изборни Број ЕСПБ: 6

О предмету​

Циљ предмета 

Обезбеђивање потребног нивоа знања за рaзумeвaњe пoнaшaњa систeмa сa вишeмoтoрним пoгoнoм. Aнaлизa и мoдeлoвaњe вишeмoтoрних пoгoнa. Прojeктoвaњe и пуштaњe у рaд вишeмoтoрних пoгoнa..


Садржај предмета

Дефиниције. Подела вишемоторних погона према врсти веза између појединачних погона. Захтеви модерних апликација у процесној индустрији према вишемоторним погонима. Улога и примена вишемоторних погона. Конфигурације система напајања и управљачке структуре вишемоторних погона. Расподела оптерећења код вишемоторних погона. Начини генерисања референтних величина. Методе синхронизације вишеосног кретања покретаних механизама. Вишемоторни погони са моторима једносмерне струје. Вишемоторни погони са асинхроним моторима. Анализа статичких и динамичких особина вишемоторних погона. Примена напредних алгоритама управљања у вишемоторним погонима. Енергетска ефикасност у вишемоторним електричним погонима. Моделовање и симулација вишемоторних погона. Основни принципи пројектовања електроенергетске и управљачке опреме код вишемоторних регулисаних погона. Коришћење савремених софтверских алата за праћење рада и подешавање вишемоторних погона.

У облику рачунских вежби студенти анализирају примере реалних вишемоторних погона.


За студенте​

Обавештења