Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Методички практикум из електричних машина и погона
Назив предмета: Методички практикум из електричних машина и погона
Студијски програм: ДАС ПЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 224 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Статус предмета: изборни Број ЕСПБ: 6

О предмету​

Циљ предмета 

Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе електричних машина и погона (ЕМП), упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области ЕМП, успешно укључивање у наставу ЕМП и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави ЕМП.


Садржај предмета

Предавања: Место области Електричних машина и погона у систему електротехничког и рачунарског инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области Електричних машина и погона у средњошколској наставни и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ЕМП. Научна и апликативна истраживања у области ЕМП и трансфер у наставу. Иновације у настави ЕМП. Развој научне области ЕМП и иновирање наставникових знања у области ЕМП. Специфични софтвери у области ЕМП. Евалуација наставе ЕМП. Компетенције наставника ЕМП.

Вежбе: Реализација лабораторијских симулационих у Matlab-у, вежби у лабораторијама ТФ за ЕМПР. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад.. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави.  Имплементација вежби у реалним школским условима. Истражива-ња у области електричних машина и погона. Организација ученичих истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и открићем. План/пројекат школске лабораторије за ЕМП. Прављење модела једносмерног, brushles и униполарног мотора. Реализација огледних часова.


За студенте​

Обавештења