Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Једносмерне и асинхроне машине
Назив предмета: Једносмерне и асинхроне машине
Студијски програм: ОАС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Стефан Чубоновић, кабинет : 233 , тел: /, консултације /: /
Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 5

О предмету​

Циљ предмета 

Обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из 3 области: електромеханичко претварања енергије. машине једносмерне струје и асинхроне машине. Студенти се упознају са принципима електромеханичког преварања енергије, конструкцијом, принципом рада, начинима побуђивања и карактеристикама мотора и генератора једносмерне струје, конструкцијом, принципом рада, еквивалентном шемом и карактеристикама асинхроног мотора.


Садржај предмета

Електромеханичко претварање енергије: начини електромеханичког претварања енергије, електромагнетна сила и индукована електромоторна сила, енергетски биланс електромеханичког претварања енергије, општи облик једначина за електромагнентне моменте и силе, магнетни систем са једноструком побудом: релуктантни момент, магнетни системи са вишеструком побудом, услови развијања корисног момента код електричних машина. Основе електричних машина: основни појмови (статор, ротор, индукт индуктор, намотаји (проводник, навојак, навојна секција, навој фазе, намот, полови, фазе, електрични и механички угао), основни делови и принцип рада основних типова електричних машина (машина ЈС, асинхрона машина, синхрона машина, реверзибилност рада).

Машине једносмерне струје: основни појмови (главни конструкциони делови, принцип рада, начини побуђивања), намотаји индукта (паралелни и редни намотај, таблица и шема намотавања, специјални навоји), главне формуле, магнетна поља индуктора и индукта, комутација, енергетски односи, карактеристике генератора ЈС, карактеристике мотора ЈС. Асинхроне машине: Теслино обртно магнето поље, магнетна поља расипања, главна реактанса машине наизменичне струје,

Асинхроне машине: основни појмови (конструкција, принцип рада, примена), еквивалентна шема АМ и њене модификације, Клосов образац (тачан, упрошћен и линеаризован), лабораториски огледи са асинхроним мотором, енергетски биланс АМ.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: