Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Регулација електромоторних погона
Назив предмета: Регулација електромоторних погона
Студијски програм: МАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, Сања Антић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Сања Антић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације пон: 12:30-14:30
Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6

О предмету​

Циљ предмета 

Обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из области Регулације електромоторних погона. Упознавање студената са динамиком, управљањем и регулацијом једносмерних погона и погона машина наизменичне струје.


Садржај предмета

Динамички математички модел једносмерног мотора, анализа динамике мотора са сталном побудом, управљање једносмерним погоном (Вард Леонардова група, погони са тиристорским конвертором, реверзибилни погони, погони са чоперима). Регулација једносмерног погона (динамика актуатора, каскадна регулација, синтеза струјне петље, синтеза брзинске петље, регулација у подручју слабљења поља),

 

Комплексни математички модел асинхроног мотора - обртна трансформација и трансформација распрезања машине наизменичне струје). Управљање наизменичним погоном (преглед типичних шема, векторско управљање). Топологија претварача и алгоритми управљања моторима наизменичне струје (скаларно управљање, векторско управљање, директна контрола момента). Анализа динамике наведених алгоритама, предности и нерешени проблеми, регулација наизменичним погоном (преглед типичних шема, синтеза регулатора)

 

Предвиђена је демонстрација две врсте вежби.

Прво, вежбе симулација модела на рачунару коришћењем програма MATLAB и SIMULINK: коришћење програмског пакета SIMULATION OF ELECTRIC MACHINE AND DRIVE SYSTEMS USING MATLAB AND SIMULINK, поређење карактеристике директне контроле момента АМ са дискретним и континуалним напонским векторима, 

Други део вежби се реализује у лабораторији за Електромоторне погоне и то: упознавање са опремом и софтвером за остваривање управљања и регулације мотора, израчунавање фактора појачања мотора напонским управљањем у отовореној повратној спрези, одређивање коефицијента вискозног и Колумбовог трења при струјном управљању мотором, PI регулација брзине напонски и струјно управљаним мотороm једносмерне струје, регулација брзине обртања асинхроног мотора са фазним ротором помоћу подсинхроне каскаде,  двозонска регулација брзине мотора ЈС са независном побудом, двозонска регулација брзине мотора ЈС са независном побудом, имплементација алгоритама скаларног управљања, векторског управљања и директне контроле момента код мотор анаизменичне струје на савременим DSP базираним системима.


За студенте​

Обавештења

Правила за рад у лабораторији  

Лабораторијске вежбе: