Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Електромоторни погони
Назив предмета: Електромоторни погони
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Марко Шућуровић, Вељко Благојевић, кабинет : 226 , тел: 032/302-769, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 5

О предмету​

Циљ предмета 

Обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из области Електромоторних једносмерних и наизменичних погона. У општем делу студенти се упознају са структуром електропогона, механиком погона (торзијом, моментом инерције и његовим свођењем), врстама оптерећења, радној тачки и стабилношћу погона). Код једносмерних погона, циљ предмета је упознати студенте са математичким моделом и статичким карактеристикама мотора са независном и редном побудом као и начинима кочења. Код наизменичних погона студенти се упознају са еквивалентним шемама асинхроног мотора, механичким карактеристикама при константном флуксу, константном напону и променљивој учестаности. Начинима несиметричног, једнофазног и струјног напајања. Начинима кочења и погонима са синхроним моторима

 

Садржај предмета

Статика. Једначине кретања у устаљеном стању. Механичке карактеристике. Квадранти. Активно и реактивно оптерећење Радна тачка и стабилност.

Једносмерни погон: Математички модел једносмерног погона.  Статичке карактеристике мотора са независном побудом, Статичке карактеристике редног мотора. Кочење једносмерног погона. Регенеративно кочење. Динамичко кочење. Противструјно кочење.

Наизменични погон. Еквивалентна шема асинхроног мотора. Енергетски биланс. Механичке карактеристике при константном флуксу, при константном напону, при променљивој учестаности, са уважавањем струје магнећења, статорских отпорности, напона, отпорности   и расипања. Струјне карактеристике при константном напону, при променљивој учестаности и са уважавањем струје магнећења. Несиметрично напајање. Једнофазно напајање. Струјно напајање. Кочење. Општа разматрања. Генераторско кочење. Противструјно кочење. Кочење једносмерном струјом.

Погони са синхроним моторима. Опште погонске особине. Стандардни синхрони мотори. Синхрони релуктантни мотори. Синхрони мотори са перманентним магнетима.

Избор мотора за електрични погон (IC, IP, IM, IE). Теорија загревања електричних машина као основа за избор електромотора. Врсте типичних оптерећења у електричним погонима (S погони). Утицај околине на избор електромотора. Принципи заштите електромоторног погона.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: