Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Моделирање и симулација динамичких система
Назив предмета: Моделирање и симулација динамичких система
Студијски програм: ДАС ЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Статус предмета: изборни Број ЕСПБ: 6

О предмету​

Циљ предмета 

Студенти се упознају са теоријом моделирања физичних система, динамиком механичких, електромеханичких, електромагнетних и електричних система.


Садржај предмета

Општа теорија модела, Моделовање физичког система, Варијационе методе, Енергеткса функсија стања, Увод у варијациони принцип, Хамилтонов принцип за електрична кола, Хамилтонов принцип за електромеханичке системе, Динамика инкременталних конвертора: моментни мотор, електростатички микрофон, инкрементални конвертор са сталним магнетима, динамика електричних машина једносмерне струје, динамика машина наизменичне струје, динамика специјалних електричних машина.

У програмском пакету SIMULINK  - SIMSCAPE програма MATLAB студенти анализирају постојеће моделе и на основу њих решавају нов конкретан проблем.За студенте​

Обавештења