Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Образовни софтвери креирани на ФТН Чачак


Програми из електричних машина креираних у програму GEOGEBRA
Конструкција Потјеовог дијаграма за одређивање промене напона синхроног генератора
Конструкција Шведског дијаграма за одређивање промене напона синхроног генератора
Конструкција Америчког дијаграма за одређивање промене напона синхроног генератора
Анимација магнетних поља електричних машина наизменичне струје
Намотавање трофазних асинхроних машина
Намотавање индукта машина једносмерне струје
Статичке карактеристике мотора ЈС са паралелном побудом
Статичке карактеристике мотора ЈС са редном побудом и шантираним колом индукта
Статичке карактеристике и кружни дијаграм асинхроног мотора
Програмски пакет SIMULATION OF ELECTRIC MACHINE AND DRIVE SYSTEMS USING MATLAB AND SIMULINK делимично преведен