Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Образовни софтвери креирани на ФТН Чачак


Конструкција карактеристика генератора ЈС са независном, паралелном, редном и сложеном (адитивном и диференцијалном) побудом
Конструкција Потјеовог дијаграма за одређивање промене напона синхроног генератора
Конструкција Шведског дијаграма за одређивање промене напона синхроног генератора
Конструкција Америчког дијаграма за одређивање промене напона синхроног генератора
Анимација магнетних поља електричних машина наизменичне струје
Намотавање трофазних асинхроних машина
Намотавање индукта машина једносмерне струје
Статичке карактеристике мотора ЈС са паралелном побудом
Статичке карактеристике мотора ЈС са редном побудом и шантираним колом индукта
Статичке карактеристике и кружни дијаграм асинхроног мотора
Програмски пакет SIMULATION OF ELECTRIC MACHINE AND DRIVE SYSTEMS USING MATLAB AND SIMULINK делимично преведен