Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

СИМУЛАЦИОНИ ПРОГРАМИ КРЕИРАНИ У GEOGEBRA


У програмском пакету GEOGEBRA креирани су симуалциони примери који се односе на електричне машине којима се може приступити преко следећег линка

Основе електротехнике, магнетна кола и трансформатори
1. Активна, реактивна и привидна снага
2. Магнетна кола са једним вадушним процепом и побуђена једносмерном струјом (ново)
3. Магнетна кола са једним вадушним процепом и побуђена наизменичном струјом (ново)
4. Магнетна кола са једним вадушним процепом и побуђена сталним магнетом (ново)
5. Струја магнећења и компоненте (ново)
6. Пад напона код енергетског трансформатора - Капоов дијаграм

Електромеханичко претварање енергије
7. Релуктантни момент магнетног система са једним побудним намотајем

Машине једносмерне струје
8. Конструкција к-ке оптерећења генератора ЈС са независном побудом
9. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са независном побудом
10. Конструкција к-ке регулације генератора ЈС са независном побудом
11. Конструкција к-ке К.С. генератора ЈС са независном побудом
12. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са паралелном побудом
13. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са редном побудом
14. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са адитивном и диференцијалном побудом
15. Механичка карактеристика мотора једносмерне струје са независном побудом
16. Механичка карактеристика мотора једносмерне струје са редном побудом

Асинхроне машине
17. Обртно магнетно поље (ново)
18. Обртно магнетно поље - Лебланова теорема (ново)
19. Обртно магнетно поље - Симетричне компоненте (ново)
20. Обртно магнетно поље - напредне опције генерисања треће фазе ради добијања обртног магнетног поља (ново)
21. Механичка карактеристика асинхроног мотора
22. Механичке карактеристике асинхроног мотора: комплекан рачун; модификована ел. шема; тачан, приближан и линеаризован Клосов образац
23. Кружни дијаграм асинхроног мотора I
24. Кружни дијаграм асинхроног мотора II

Синхроне машине
25. Векторски дијаграм синхроног турбогенератора
26. Векторски дијаграм синхроног хидроенератора
27. Векторски дијаграм синхроног мотора са цилиндричним ротором
28. Векторски дијаграм синхроног мотора са истакнутим половима
29. Погонска карта синхроног турбогенератора
30. Погонска карта синхроног хидрогенератора
31. Синхронизација синхроног генератора на мрежу
32. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Потјеовог дијаграма
33. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Шведског дијаграма
34. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Америчког дијаграма
35. Мордејеве криве синхроне машине
36. Кратак спој синхорног генератора

Специјалне машине
37. Механичка карактеристика једнофазног асинхроног мотора
38. Механичка карактеристика универзалног мотора
39. Шрагеов мотор (ново)

Електромоторни погони, остало
40. Механичка карактеристика једнофазног асинхроног мотора
41. Степен искоришћења електричног мотора на карактеристици M=f(w)
42. Степен искоришћења електричног мотора на карактеристици eta=f(P)
43. Типови електричног погона S1-S7 (ново)

Детаљније информације о програмима ETRAN 2020
Детаљније информације о програмима InternationalJournalofEngineeringEducation 2024 (ново)


Програми осталих аутора у GEOGEBRI из области електричних машина
Geogebra programi Bjekić
Geogebra programi Riaz

Остали чланци