Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

СИМУЛАЦИОНИ ПРОГРАМИ КРЕИРАНИ У GEOGEBRA


У програмском пакету GEOGEBRA креирани су симуалциони примери којима се демонстрира графичко извођење карактеристика ел. машина. Програмима се приступа појединачно избором са списка или на галерију програма преко линка

1. Конструкција к-ке оптерећења генератора ЈС са независном побудом
2. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са независном побудом
3. Конструкција к-ке регулације генератора ЈС са независном побудом
4. Конструкција к-ке К.С. генератора ЈС са независном побудом
5. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са паралелном побудом
6. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са редном побудом
7. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са адитивном и диференцијалном побудом
8. Синхронизација синхроног генератора на мрежу
9. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Потјеовог дијаграма
10. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Шведског дијаграма
11. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Америчког дијаграма


Остали чланци